skip to Main Content

HÄR BEHANDLAR ARVIDSSONS GOLV & BYGG AB DINA PERSONUPPGIFTER

Arvidssons Golv & Bygg AB är personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att behandling av personuppgifter sker enligt vid var tid tillämplig dataskyddslagstiftning, vilket för närvarande är Personuppgiftlagen (1998:204) som ersätts av Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (GDPR) den 25 maj 2018 (tillsammans benämnda ”Tillämplig Dataskyddslagstiftning”).

Arvidssons Golv & Bygg AB värnar om din personliga integritet och skyddar dina personuppgifter med nödvändiga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. Du som registrerad kan alltid kontakta oss gällande vår personuppgiftsbehandling och äger rätt att få reda på vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du kan läsa mer om dina rättigheter i denna ”Integritetspolicy” samt besöka datainspektionens hemsida för ytterligare information om personuppgiftsbehandling.

Personuppgifter” är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Denna Integritetspolicy beskriver hur Arvidssons Golv & Bygg behandlar dina Personuppgifter.
Har du några frågor om vår behandling av Personuppgifter är du givetvis alltid välkommen att kontakta oss.

Vem ansvarar för dina Personuppgifter?

Arvidssons Golv & Bygg AB org.nr 556931-3207 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina Personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling är förenlig med Tillämplig Dataskyddslagstiftning.

Hur får Arvidssons Golv & Bygg dina Personuppgifter?

Arvidssons Golv & Bygg samlar in Personuppgifter som du lämnar till oss när du exempelvis blir kund hos oss, kontaktar oss via e-post, ansöker om arbete hos oss.
Det kan exempelvis vara namn, e-postadress, telefonnummer, adressuppgifter, personnummer, fastighetsbeteckning.

Vilket ändamål har personuppgiftbehandlingen?

Dina Personuppgifter kan komma att behandlas för bland annat följande ändamål:

  • fullgöra avtalet med dig
  • använda som underlag vid fakturering och bokföring
  • hantera och administrera arbetsansökningar

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina Personuppgifter behandlas av Arvidssons Golv & Bygg. I övrigt lämnar vi inte ut personuppgifter till andra bolag eller till myndigheter om det inte krävs för nödvändig hantering för uppfyllande av rättsliga förpliktelser, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina Personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part

Hur länge behandlas dina Personuppgifter?

Personuppgifterna lagras inte under en längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka Personuppgifterna behandlas. Personuppgifter som exempelvis behandlas för bokföringsändamål sparas under 7 år, vilket följer av rättligs förpliktelse enligt Bokföringslagen.

Vad har du för rättigheter som registrerad?

  • Du har rätt att när som helst begära information om vilka Personuppgifter vi har behandlar om dig.
  • Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade.
  • Du har rätt att begära att vår behandling av dina Personuppgifter begränsas.
  • Du har rätt att begära att vi raderar dina Personuppgifter. Vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa Personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning. Samma gäller om behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.
  • Du har alltid rätt att invända mot vissa typ av behandling, exempelvis mot direktmarknadsföring och att invända mot all behandling av Personuppgifter som bygger på en intresseavvägning.
  • Om vår rätt att behandla dina Personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet).
  • För det fall du har lämnat samtycke till viss behandling har du alltid rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Återkalla du ditt samtycke kommer behandlingen som baseras på ditt samtycke att upphöra, om inte vi bedömer att det finns en annan legal grund för behandlingen.

Du har vidare rätt att i förekommande fall inge klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för behandling av Personuppgifter.

Hur skyddas dina uppgifter?

Vi arbetar ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina Personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande Tillämplig Dataskyddslagstiftning.

Uppdatering av denna Integritetspolicy

Vi gör löpande ändringar i denna Integritetspolicy. En ny version blir gällande när den görs tillgänglig på webbplatsen www.arvidssongolv.com

Kontaktinformation

Arvidssons Golv & Bygg AB, Eriksgatan 4, 52135 Falköping
E-post: info@arvidssongolv.com
Denna Integritetspolicy är gällande fr.o.m. maj 2018.